czwartek, 4 maja 2023

Wniosek w formie oświadczenia o rezygnacji z PPK Pracownicze Plany Kapitałowe

Rezygnacja z PPK musi zostać złożona w formie pisemnej i musi zawierać własnoręczny podpis pracownika rezygnującego z udziału. Wypełnioną deklarację pracownik musi przekazać swojemu pracodawcy.

Okres ważności  oświadczenia o rezygnacji wynosi 4 lata, tak więc co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o ponownym dokonywaniu wpłat na rzecz PPK.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. 

Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. O złożeniu deklaracji,  podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji, informuje wybraną instytucję finansową. Deklaracja zawiera:

 1. dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK
 2. oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia.
Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK.

Źródła:

 1. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)

środa, 26 kwietnia 2023

Wysyłka podpisanej interaktywnej deklaracji NIP-8 w PDF do Urzędu Skarbowego


Dla poczatkujących księgowych może być interesujący. Filmik demonstruje jak przekazać i podpisać do #UrzędSkarbowy interaktywną deklarację PDF pobraną z #Biznes.gov.pl np. #NIP-8 czy #VAT-R. Oczywiście zakładam, że robiąc to w czyimś imieniu, ten ktoś upoważnił Cię deklaracją UPL-1 oraz masz kwalifikowany podpis elektroniczny. Tłem filmiku jest środowisko #Windows11. Polecam i miejcie tak jak ja radość z dawania.

Źródła: 

 • 💡@soiskpl
 • 💡www.biznes.gov.pl/pl/portal/szukaj?query=nip-8
 • 💡www.get.adobe.com/reader

Od kwietnia 2023 dokumenty związane z pracownikami

Bo części B akt osobowych pracownika trafią dokumenty dotyczące:

 • stosowania elastycznej organizacji pracy, o której mowa w nowym art. 1881 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracownik wychowujący dziecko, które nie ukończyło 8. roku życia, może wnioskować o elastyczną organizację pracy,( pracę zdalną, elastyczne systemy czasu pracy (przerywany czas pracy, skrócony tydzień pracy, praca weekendowa).
 • wnioski pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na bezterminową lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy ( np. o zmianę rodzaju wykonywanych obowiązków lub o zatrudnienie na pełen etat) oraz odpowiedź pracodawcy takie żądanie.
 • wnioski pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny i odpowiedź na to pracodawcy.
 • (od 17 maja 23) wnioski o elastyczną organizację pracy związaną z rodzicielstwem.
 • wnioski pracownika dotyczące ubiegania się o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej oraz dodatkowego urlopu opiekuńczego.
 • zgody pracownika opiekującego się dzieckiem do 4 roku życia na pracę powyżej 8 godzin ( art. 148 par. 3 k.p.), 
 • zgody w stosunku do osoby opiekującej się dzieckiem do 8 roku życia na zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, i delegowanie poza stałe miejsce zatrudnienia.

wtorek, 14 marca 2023

Taxi. Jestem na zasadach ogólnych. W styczniu miałem zawieszoną działalność. A przegląd samochodu dokonałem w styczniu. Czy w lutym mogę sobie ująć to w koszt?

Mimo zasad odnoszących się do terminu zawieszenia działalności, właściciel firmy może wykonywać czynności, które przynoszą skutki podatkowe (Art. 25 ust. 2 ustawy PP). Opłaty ponoszone w okresie zawieszenia ewidencjonuje się w PKPiR jako koszty uzyskania przychodu (mające na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów).

Źródło: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców[PP] (Dz.U.2023.0.221)

Śląski Klaster Księgowych