środa, 20 września 2023

W jakim terminie należy wystawić fakturę do paragonu?

Żądanie wystawienia faktury do tego paragonu ma zostać zgłoszone do 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż.

piątek, 15 września 2023

Czy fundacje są na pełniej księgowości?

W Polsce fundacje, podobnie jak inne organizacje non-profit, nie są zawsze zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Jednak obowiązki księgowe fundacji mogą zależeć od kilku czynników, takich jak wielkość fundacji, rodzaj działalności oraz dochody osiągane przez fundację. Oto kilka kluczowych informacji na ten temat:

 1. Pełna księgowość (podatek CIT): Jeśli fundacja osiąga przychody z działalności gospodarczej lub innych źródeł, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), to wówczas zazwyczaj jest zobowiązana prowadzić pełną księgowość. Pełna księgowość obejmuje prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, oraz składanie rocznych deklaracji CIT.
 2. Ewidencja Przychodów i Rozchodów (Ewidencja VAT): Jeśli fundacja nie jest podatnikiem CIT, ale uzyskuje dochody z czynności gospodarczej, może być zobowiązana do prowadzenia Ewidencji Przychodów i Rozchodów (Ewidencji VAT) w przypadku obowiązku podatku od towarów i usług (VAT).
 3. Ewidencja Prosta: Jeśli fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie jest podatnikiem CIT ani VAT, to może prowadzić tzw. "ewidencję prostą". W takim przypadku nie jest wymagane prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych ani Ewidencji VAT. Ewidencja prosta polega na prowadzeniu podstawowej dokumentacji finansowej, w której rejestruje się przychody i wydatki.

Warto zaznaczyć, że niezależnie od formy prowadzenia księgowości, fundacje są zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości i podatków oraz do sporządzania corocznych sprawozdań finansowych. W przypadku większych fundacji lub tych, które otrzymują dotacje publiczne, audyt finansowy może być wymagany, nawet jeśli nie są podatnikami CIT.

Ostatecznie, sposób prowadzenia księgowości przez fundację będzie zależał od jej indywidualnej sytuacji finansowej i prawnej oraz od rodzaju jej działalności. Warto skonsultować się z księgowym lub doradcą finansowym, aby dowiedzieć się, jakie konkretne obowiązki księgowe ma dana fundacja.

Czy fundacje mają obowiązek prowadzenia księgowości? Jak i na co uważać?

Księgowość jest kluczowym elementem zarządzania finansami organizacji non-profit, takich jak fundacje. Oto kilka istotnych kwestii związanych z księgowością fundacji i wskazówki dotyczące tego, na co należy zwracać uwagę:

 1. Zakładanie ksiąg rachunkowych: Fundacja musi założyć odpowiednie księgi rachunkowe. Zazwyczaj stosuje się Księgę Rachunkową oraz Uproszczoną Ewidencję Przychodów i Kosztów (Ewidencję VAT, jeśli fundacja jest podatnikiem VAT).
 2. Dokumentacja finansowa: Wszystkie transakcje finansowe fundacji, takie jak wpływy, wydatki, granty i dotacje, powinny być dokładnie udokumentowane. Ważne jest zachowanie oryginalnych faktur, umów i dowodów finansowych.
 3. Rejestracja dokumentów: Wszystkie dokumenty finansowe powinny być odpowiednio zarejestrowane w księgach rachunkowych. To obejmuje księgowanie przychodów, wydatków, amortyzacji, rozliczenia z dostawcami, rozliczenia z pracownikami, itp.
 4. Rozliczenia podatkowe: Fundacje muszą rozliczać się z podatków, jeśli mają obowiązek podatkowy. W Polsce nie wszystkie fundacje są podatnikami CIT (podatku dochodowego od osób prawnych) - zależy to od ich działalności i przychodów. Fundacje, które są podatnikami CIT, muszą prowadzić pełną księgowość i sporządzać deklaracje podatkowe CIT.
 5. Sprawozdania finansowe: Fundacje są zobowiązane do przygotowywania corocznych sprawozdań finansowych, które prezentują stan finansowy organizacji, wyniki finansowe oraz przepływy finansowe. Te sprawozdania muszą być zgodne z polskimi standardami rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (jeśli dotyczy).
 6. Audyt finansowy: W niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli fundacja otrzymuje duże dotacje lub środki publiczne, może być wymagany audyt finansowy przeprowadzany przez niezależnego audytora. Audyt ma na celu zapewnienie uczciwości i dokładności księgowości fundacji.
 7. Zachowanie zgodności z przepisami: Fundacje muszą przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących księgowości, podatków i regulacji związanych z działalnością non-profit.
 8. Wsparcie profesjonalne: Warto skorzystać z usług profesjonalistów, takich jak księgowi specjalizujący się w organizacjach non-profit, aby zapewnić zgodność z przepisami i prowadzić dokładną księgowość.
Prowadzenie księgowości w fundacji jest niezbędne zarówno dla zapewnienia przejrzystości w zarządzaniu finansami, jak i dla zachowania zgodności z przepisami. Dlatego ważne jest, aby fundacja prowadziła swoją księgowość sumiennie i dbała o zachowanie wszelkich dokumentów i dowodów finansowych.
Źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art.10, Art.10a

poniedziałek, 10 lipca 2023

Czy Mikrorachunek podatkowy a mikrorachunek w ZUS to taki sam rachunek?

Nie. To dwa różne numery rachunków bankowych. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą. Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora
Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik ZUS ma swój numer rachunku składkowego (NRS). Wyszukiwarka numeru rachunku składkowego jest w linku eskladka.pl

Śląski Klaster Księgowych