piątek, 19 lipca 2024

Ewidencja godzin wykonanego przez zleceniobiorcę zlecenia

Obowiązek potwierdzania liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu wynika z przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Strony umowy zlecenia powinny w umowie określić sposób potwierdzania tej liczby godzin, jednak ustawa nie precyzuje formy, w jakiej ma być prowadzona taka ewidencja.

czwartek, 11 lipca 2024

Przelew z konta spółki z o.o. na konto prywatne.

Spółka to osoba prawna, właściciele, zarząd itd. nie mogą przelewać sobie z konta firmowego pieniędzy bez uzasadnienia. W przypadku kont firmowych transakcje będą możliwe jedynie, jeśli pożyczyłeś od spółki pieniądze i zamierzasz oddać tę pożyczkę. Przelać pieniądze do spółki możesz również, kiedy płacisz jej za wykonanie usług lub dostarczenie towarów.  W konsekwencji, podbieranie bez ww. uzasadnienia przez wspólnika pieniędzy z konta spółki kapitałowej może także rodzić odpowiedzialność karną. (art. 284 § 2 k.k.)

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

piątek, 14 czerwca 2024

Wersje sprawozdań finansowych a jednostki małe

Wzory struktur sprawozdania finansowego występują 5 wersjach:
 1. Podstawowa lub Inne (niż Banki). Tę wersję sprawozdania finansowego określa załącznik nr 1. Sprawozdanie tego typu sporządzają jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
 2. Załącznik nr. 2 Banki
 3. Mikro - załącznik nr 4,
 4. Dla jednostek małych - załącznik nr 5 (kiedy jednostka może przyjąć status jednostki małej, wskazano w art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości, przy czym odpowiednie zastosowanie może znaleźć również art. 3 ust. 1d ustawy),
 5. Dla NGO np. fundacji i stowarzyszeń - załącznik nr 6.
Wersje wg załącznika 5 mogą: takie, jakie nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
 • 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (adres, ale siedziba ta sama)

 1. Uchwałą Zarządu,
 2. Podpisy pod uchwałą
 3. prs-ekrs.gow.pl wniosek + załącznik z uchwałą+350 zł

Śląski Klaster Księgowych