czwartek, 16 listopada 2023

Jak zadekretować zasilenie kapitału zapasowego z zysku netto

Spółki z o.o. tworzą kapitał zapasowy dobrowolnie. Mogą przekazywać na ten cel zysk. Z kolei spółki akcyjne są zobowiązane do tworzenia kapitału zapasowego na pokrycie straty. (art. 396 § 1 K.s.h). Tworzymy PK (polecenie księgowania, operacje wewnętrzne) z datą uchwały Zarządu. 

Typ konta WN[1]

WN

Kwota

Typ konta MA1

MA

Księgujące

860

n

 Księgujące

821

Księgujące

821

n

 Księgujące

800-02

[1] Do wyboru: brak, księgujące, dla kontrahenta, dla reprezentanta

środa, 8 listopada 2023

Czas pracy w 2024 r.

MiesiącLiczba godzin pracyLiczba dni pracyLiczba dni wolnych
Styczeń 168 21 10
*wliczono 1 dzień wolnego za święto w sobotę
Luty 168 21 8
Marzec 168 21 10
Kwiecień 168 21 9
Maj 160 20 11
Czerwiec 160 20 10
Lipiec 184 23 8
Sierpień 168 21 10
Wrzesień 168 21 9
Październik 184 23 8
Listopad 152 19 11
Grudzień 160 20 11
Łącznie 2008 251 115

3 miesięczne okresy rozliczeniowe wygalają następująco:

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe
MiesiąceLiczba godzin pracyLiczba dni pracyLiczba dni wolnych
Styczeń - Marzec 504 63 28
Kwiecień - Czerwiec 488 61 30
Lipiec - Wrzesień 520 65 27
Październik - Grudzień 496 62 30
Łącznie 2008 251 115

poniedziałek, 6 listopada 2023

Działalność (nie) odpłatna pożytku publicznego i gospodarcza

Działalność odpłatna pożytku publicznego staje się gospodarczą i wymagającą rejestracji, jeżeli pobierane przez organizację wynagrodzenia czy opłaty jest wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności lub jeżeli przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy działalności odpłatnej, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Art.  10.  [Rachunkowe wyodrębnienie działalności pożytku publicznego] stanowi w pkt. 3: zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 określają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym.

Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4:

  1. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
  2. odpłatnej działalności pożytku publicznego lub
  3. działalności gospodarczej

wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Źródło: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

środa, 25 października 2023

Księgowość dla NGO – oferta księgowości skrojona specjalnie dla Twojej Organizacji Pozarządowej!

Nasza oferta księgowości skrojona specjalnie dla Twojej Organizacji Pozarządowej! Jesteśmy świadomi, że każda organizacja pozarządowa ma unikalne potrzeby i cele. Dlatego oferujemy kompleksowe usługi księgowe dostosowane do specyfiki sektora NGO. Nasza firma to partner, który pomoże Ci skupić się na realizacji misji Twojej organizacji, dbając jednocześnie o porządek i przejrzystość finansów.

Pozwól nam zająć się aspektami finansowymi Twojej organizacji, dzięki czemu będziesz mógł/mogła skupić się na tym, co robisz najlepiej - tworzeniu pozytywnych zmian w świecie. 

Śląski Klaster Księgowych