Regulamin

  1. Informacje ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ksiegowy-internetowy.pl oraz usługi pod markami Kancelaria Księgowa lub Ksiegowy-Internetowy.pl.
   2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności dotyczących składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
   3. Jeżeli w Regulaminie jest mowa o:
   1. Ksiegowy-internetowy.pl - należy przez to rozumieć Serwis internetowy będący własnością Śląskiej Akademii Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, wpisanej do rejestru KRS pod numerem 0000350933, NIP: 548-261-25-07, zwany dalej „Serwisem”,
   2. Sprzedawca– podmiot będący właścicielem Serwisu;
   3. Administrator- podmiot prowadzący Serwis a którym jest właściciel Serwisu;
   4. Usłudze – należy przez to rozumieć kalendarze, foldery, rejestry, deklaracje, udostępniane drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Użytkownika,
   5. Usłudze franczyzowej- należy przez to rozumieć kompleksową usługę doradczą w zakresie prowadzenie kancelarii rachunkowej, udostępniane na rzecz Partnera,
   6. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Serwis,
   7. Partnerze – należy przez to rozumieć specjalny status Użytkownika, który będąc osobą fizyczną lub prawną, działając poprzez swoich reprezentantów, akceptacje Regulamin i przez przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Serwis,
   8. Kancelaria– Administrator serwisu lub podmiot posiadający prawa reprezentowania Administratora lub Partner kierujący własną kancelarią rachunkową pod marką Ksiegowy-Internetowy.pl na zasadach franczyzy,
   9. Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć konto, które powstaje po przejściu procedury rejestracyjnej przez Użytkownika, w którym umieszcza on swoje dane (e-mail Użytkownika),
   10. Procedurze rejestracyjnej (rejestracji) – należy przez to rozumieć proces, w którym Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zamawia dostęp do Usługi, a  Sprzedawca aktywuje Konto Użytkownika,
   11. Folderze – należy przez to rozumieć bazę dokumentów przyporządkowanych do Konta Użytkownika,
   12. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Serwisu udostępniany na stronie www.ksiegowy-internetowy.pl/regulamin
  2. Usługi świadczone przez Serwis
   1. Usługi świadczone przez Serwis polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu.
   2. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Serwis jest zarejestrowanie się w Serwisie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.ksiegowy-internetowy.pl Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu.
   3. Dostęp do usług jest płatny, zgodnie z cenami podanymi w cenniku lub na poszczególnych podstronach Serwisu. Uzyskanie dostępu do płatnych części Serwisu możliwe jest po złożeniu zamówienia i dokonaniu opłaty.
   4. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się moment opłacenia dokonanego zamówienia. Po zaksięgowaniu kwoty Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail o dostępie do opłaconej usługi.
   5. Zamówienia nieopłacone są niewiążące.
   6. Dostęp do płatnych usług w ramach danego konta przewidziany jest wyłącznie dla jednego Użytkownika. W przypadku rozpoznania przez Administratora, że z jednego Konta Użytkownika, korzysta więcej niż jedna osoba fizyczna, Administrator ma prawo usunąć konto bez zwrotu niewykorzystanej kwoty. Jeden Użytkownik może korzystać z wykupionego dostępu na wielu komputerach. Punkt ten nie dotyczy Partnerów.
   7. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cennika świadczonych usług jednocześnie gwarantując niezmienność ceny usługi w okresie, za który Użytkownik dokonał zapłaty. Serwis ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia z opłaty.
   8. Płatności oraz rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem PayPal.
   9. Sprzedawca zastrzega sobie odmowę świadczenia usług, jeśli przedmiotem działalności Użytkownika będą usługi i towary, które naruszają dobre obyczaje, są związane z magią, hazardem itp. i/ lub w inny sposób naruszają dobre imię Sprzedawcy.
  3. Konto i dane osobowe
   1. Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp z o.o. posiada zgłoszoną bazę danych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Serwis zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych.
   2. Użytkownik przed dokonaniem rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie www.Ksiegowy-internetowy.pl/regulamin Podczas rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Serwis w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)
   3. Serwis przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
   4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do edycji i usunięcia danych oraz informacji, które umieścił w swoim Koncie Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje konto poprzez pisemną deklarację wysłaną na adres poczty Sprzedawcy. Deklaracje z prośbą o usunięcie swojego konta  drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
   5. Każdy, kto ma link dostępu do Folderu Użytkownika, uzyska dostęp do danych przechowywanych w Folderze.
  4. Zasady ogólne korzystania z Serwisu
   1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
    1. dostępu do sieci Internet;
    2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail w usłudze Gmail;
    3. Konta Użytkownika w Serwisie;
    4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej;
    5. Aplikacji pn. Kalendarz Google, na telefon z systemem operc. Android;
    6. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, XLS.
   2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
    1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
    2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
   3. Użytkownikowi zabrania się:
    1. umieszczania materiałów (tekstów, stron, grafik, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów, treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie.
    2. umieszczania materiałów (tekstów, stron, grafik, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści polityczne i religijne w tym w szczególności danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
   4. Serwis może zaprzestać świadczenia usług, w tym usunąć konto Użytkownika, w razie korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z:
    1. jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
    2. obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety.
   5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
    1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
    2. uniemożliwienie korzystania z Serwisu, jeżeli nastąpiło to wskutek zdarzeń, których Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
    3. skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła do konta Użytkownika lub linku do Folderu Użytkownika;
    4. utratę danych wynikłą z awarii sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu;
    5. szkody powstałe wskutek niedostarczenia lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Serwisu.
    6. treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
   6. Serwis zastrzega sobie prawo do umieszczanie treści reklamowych w dowolnej części Serwisu. Ksiegowy-internetowy nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych w Serwisie reklam oraz wynikających z tego tytułu roszczeń osób trzecich.
  5. Kary

Za drugie i kolejne w danym roku kalendarzowym opóźnienie w zobowiązaniach względem Kancelarii, zostanie doliczona kara umowna w kwocie 2,25 PLN (plus VAT) za dzień zwłoki: nie mniej jednak niż 5% opłaty miesięcznej za dzień zwłoki.

 1. Korespondencja
  1. Szanujemy las i czas, dlatego preferujemy elektroniczną formę kontaktu, raz w miesiącu.
  2. Zeskanowane dokumenty, należy wygenerować do formy PDF a następnie spakować do ZIP. Paczka powinna nosić nazwę: [2016-01-WaszaFirmaSkrót.zip] i dołączona do listu w formie załącznika.
  3. Wysyłając pocztę należy wcześniej wykonać kopie dokumentacji ad acta.
  4. Wysyła się oryginalne dokumenty, nie kserokopie; wyjątkowo kserokopię-czytelną- wysyła się, gdy oryginał jest podstawą gwarancji.
  5. Użytkownicy wysyłający dokumenty za okres rozliczeniowy w formie papierowej robią to na koszt Kancelarii, jeśli:
   1. korzystają z usług Poczty Polskiej w opcji: Przesyłka listowa polecona priorytetowa,
   2. ilość paczek do Kancelarii jest = 1 szt. Oznacza to, że za 2 przesyłkę i kolejne koszty pokrywa Użytkownik.
   3. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, w tym w szczególności do ujawnienia danych poufnych, spowodowane przez Użytkownika lub osoby trzecie w wyniku działań związanych z wysyłaniem dokumentacji przez Użytkownika do Kancelarii. Jednocześnie Sprzedawca lub Kancelaria bierze na siebie odpowiedzialność za dane, które dotarły do Sprzedawcy lub Kancelarii, od momentu potwierdzenie przez Sprzedawcę lub Kancelarię odbioru dokumentacji.
  6. Listy, niezależnie od formy przesyłki, należy zawsze opatrzyć adresem i nazwą nadawcy. Listy bez nadawcy, zawierające dokumenty nieczytelne, usuwamy.
 2. Reklamacja
  1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego poprzez formularz www.ksiegowy-internetowy.pl/blad przez całą dobę.
  2. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności określenie jej przedmiotu i odpowiednie uzasadnienie.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Serwis w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres e-mail wskazany w reklamacji.
  4. Reklamacje składane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu nie będą rozpatrywane. Serwis nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.
 3. Odstąpienie od umowy
  1. Użytkownik oraz Kancelaria (strony umowy) maja prawo bez podawania przyczyny odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni liczonych od momentu zawarcia umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od umowy powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu Użytkownik może skorzystać z gotowego formularza (http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/forma/) lub sporządzić je samodzielnie. Oświadczenie należy dostarczyć drogą pocztową na adres wskazany w a.I pkt 3 lit. a Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres biuro@ksiegowy-internetowy.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika umowę uważa się za niezawartą. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.
 4. Spory i polubowne sposoby ich rozwiązywania
  1. Spory powstałe w wyniku zawartej umowy między Użytkownikiem i Serwisem podlegają rozpoznaniu przez sąd zgodnie z postanowieniami obowiązującego w Polsce prawa.
  2. Użytkownik może korzystać w sprawie rozstrzygnięcia sporu z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów itp.).
  3. Informacje o polubownych sposobach rozstrzygnięcia sporów można uzyskać w siedzibach i na stronach internetowych właściwych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie http://www.uokik.gov.pl
 5. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie 17 października 2015 roku.
  2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
  3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, informując o tym Użytkowników Serwisu.
  4. Przed zmianą Regulaminu każdy Użytkownik drogą elektroniczną zostanie poinformowany o planowanej zmianie. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Użytkownika w terminie 7 dni od momentu otrzymania wiadomości uważa się za akceptację proponowanych zmian.
  5. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonej zmiany powinien zgłosić to Serwisowi wysyłając e-mail na adres:  biuro@ksiegowy-internetowy.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie. Użytkownik poniesie koszty świadczonych usług w wysokości, która odpowiada okresowi rzeczywiście świadczonej na jego rzecz usługi przez Serwis. Nadpłacona przez Użytkownika kwota podlega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia usunięcia konta. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy lub na adres wskazany przez Użytkownika.

Śląski Klaster Księgowych