Polityka prywatności

Ważne: stosujemy się do zasady: 1 zgoda=1cel. Dlatego korzystając z naszego serwisu internetowego oraz/lub przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe, wpierw udzielasz wyraźnej zgody na to, że jakiekolwiek dane osobowe, które przekażesz, mogą być przez nas przetwarzane w danym celu oraz wg zasad opisanych w poniższej Polityce Prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych. Więcej informacji w poniższych akapitach:
Dane osobowe

Pojęcie „dane osobowe” w rozumieniu tej Polityki odnosi się do takich informacji jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu czy jakiekolwiek inne dane, które mogą być wykorzystane, żeby cię zidentyfikować. Podawanie przez ciebie jakichkolwiek informacji osobowych nie jest wymagane do przeglądania publicznie dostępnych części naszych serwisów internetowych. Sam możesz zdecydować o podaniu nam informacji, które uważane są za dane osobowe, przeredagowaniu ich, uaktualnieniu poprawiania wszelkich nieścisłości lub usunięciu ich. Decydując się dobrowolnie założyć konto, przekazać płatność, poprosić o poradę lub podejmując jakiekolwiek inne działania, które obejmują podanie danych osobowych, zgadzasz się na postanowienia niniejszej Polityki, a także na przechowywanie twoich danych na serwerach znajdujących się na terytorium Polski oraz na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie oraz przechowywanie twoich danych osobowych przez Administratora, w zakresie, w jakim będzie to potrzebne do przeprowadzenia czynności, o które poprosiłeś.

Kto jest administratorem ww. danych osobowych

W naszej organizacji administratorem jest podmiot: Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o.
Poufność

Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania lub wymogów w zakresie przechowywania dokumentów.

Osoby małoletnie

Osoby małoletnie, mogą podać swoje dane osobowe w niniejszym serwisie internetowym, jedynie przy udziale swojego rodzica (-ów) lub opiekuna (-ów). Jeśli jesteś rodzicem (rodzicami) lub opiekunem (opiekunami) i wyrażasz zgodę, żeby osoba małoletnia podała dane osobowe w niniejszym serwisie internetowym, to zgadzasz się na postanowienia niniejszej Polityki w odniesieniu do korzystania przez osobę małoletnią.

Zewnętrzne zasoby i dostawcy

Badamy polityki zewnętrznych dostawców dotyczące prywatności i ochrony danych, aby upewniać się, że utrzymują taki sam standard, jaki stosujemy w naszych własnych politykach. Prosimy zawsze o zapoznanie się z politykami udostępnionymi na ich stronach internetowych.
Skrypty

Skrypty nigdy nie są wykorzystywane przez serwis w celu zainstalowania na Twoim komputerze oprogramowania i/lub nieuprawnionego gromadzenia pochodzących od ciebie informacji. Dla poprawnego działania niektórych elementów strony niezbędne jest włączenie w przeglądarce obsługi technologii Active Scripting i JavaScript. Zawsze sprawdź dokumentację pomocy przeglądarki, żeby dowiedzieć się, jak włączyć/wyłączyć obsługę skryptów dla wybranych stron.

Pytania, skargi i kontakt

Wszelkie pytania do administratora ochrony danych mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną pod adres podany w zakładce Kontakt. Użytkownicy są świadomi prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru ochrony danych w kraju, w którym aktualnie mieszkają.

Źródło: https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/3e485e15-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1/language-pl [data dostępu: 2018-04-13]

Śląski Klaster Księgowych