Procedura AML

Zaktualizowano: 15/04/20240 10:17 

W konsekwencji ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 815; dalej: ) każde biuro rachunkowe świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych w ramach swojej firmy ma wdrożyć – podobnie jak robią to banki, firmy inwestycyjne czy ubezpieczeniowe – odpowiednie procesy i dokumentację w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wewnętrzna Procedura AML dla Śląskiej Akademii Nauki i Rozwoju Sp. z o.o.

Cel: Zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz minimalizacja ryzyka związanego z możliwymi nielegalnymi działaniami finansowymi.
 1. Identyfikacja Klienta: Przed nawiązaniem jakiejkolwiek relacji biznesowej z klientem, należy przeprowadzić dokładną identyfikację. W przypadku klientów podejrzanych o ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, należy przeprowadzić dodatkową analizę i zbierać więcej informacji, w tym źródło ich funduszy. Standardowa weryfikacja tożsamości klienta powinna obejmować sprawdzenie dokumentów tożsamości, takich jak:
  • dowód osobisty (lub paszport),
  • numer identyfikacji podatkowej. 
  • rejestrację firmy w KRS lub CEIDG,
  • statut (w przypadku NGO), 
  • inne  dokumenty rejestracyjne jeśli specyfika tego wymaga (koncesja itp.).
 2. Monitorowanie Transakcji: Regularnie monitorujemy wszystkie transakcje prowadzone w imieniu klientów w celu wykrycia potencjalnych nieprawidłowości. Zwracamy uwagę na transakcje o dużej wartości, niezwykłe lub niezgodne z normalnym wzorcem działalności klienta. W przypadku podejrzenia nielegalnej działalności finansowej, niezwłocznie zgłaszamy to odpowiednim organom regulacyjnym.
 3. Edukacja Personelu: Pracownicy biura rachunkowego powinni być regularnie szkoleni w zakresie procedur AML oraz aktualnych przepisów i zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Mają dostęp do aktualnych materiałów szkoleniowych i informacji dotyczących AML.
 4. Zachowanie Dokumentacji: Wszystkie informacje dotyczące klientów, transakcji oraz procesów identyfikacji powinny być starannie udokumentowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powinna być łatwo dostępna dla wewnętrznych audytorów oraz organów regulacyjnych w przypadku kontroli.
 5. Raportowanie i Współpraca z Organami Regulacyjnymi: W przypadku podejrzenia nieprawidłowości lub nielegalnej działalności finansowej, należy niezwłocznie zgłosić to odpowiednim organom regulacyjnym. Współpracujemy z organami regulacyjnymi i udzielamy im wszelkich potrzebnych informacji w celu dochodzenia i przeciwdziałania nielegalnym działaniom finansowym.
 6. Okresowa Ocena Procedur: Regularnie przeglądamy procedury AML i dostosowujemy je do zmieniających się przepisów oraz nowych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Dokonujemy oceny ryzyka i dostosowujemy procedury w oparciu o identyfikowane zagrożenia.
 7. Odpowiedzialność Zarządu: Zarząd biura rachunkowego ponosi ostateczną odpowiedzialność za zgodność z przepisami AML oraz skuteczność wdrażanych procedur. Zarząd aktywnie wspiera wysiłki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zakończenie: Wszyscy współpracownicy pracownicy biura rachunkowego Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. zobowiązani są do przestrzegania tej wewnętrznej procedury AML. Zapewnienie zgodności z przepisami oraz ochrona przed potencjalnymi zagrożeniami są kluczowymi priorytetami dla naszej działalności.

Śląski Klaster Księgowych