środa, 4 stycznia 2023

Plan kont używany na naszych szkoleniach i kursach

Plan kont używany na naszych szkoleniach i kursach.


Lista Kont:

Symbol Nazwa kr. Nazwa dł. Grupa Księgujące Typ konta
011 Ś.Trwałe Środki trwałe ACT Nie Normalne
011-010 zest.komp Zestawy komputerowe ACT Nie Normalne
011-011 gr. wł Grunty własne ACT Nie Normalne
011-012 bud.lok.ob Budynki, lokale i obiekty inż. ląd, mors ACT Nie Normalne
011-013 urz.te.maz Urządzenia techniczne i maszyny ACT Nie Normalne
011-014 śr.transp. Środki transportu ACT Nie Normalne
011-015 inne.st. Inne środki trwałe ACT Nie Normalne
011-016 pr.uż.wiec Prawo użytkowania wieczystego gruntu ACT Nie Normalne
021 Wnip Wartości niematerialne i prawne ACT Nie Normalne
021-010 oprogramow Licencje na oprogramowanie ACT Nie Normalne
021-022 zak.pr.roz Koszty zakończonych prac rozwojowych ACT Tak Normalne
021-023 wart.firm. Wartość firmy ACT Tak Normalne
021-024 in.w.n.p. Inne wartości niematerialne i prawne ACT Tak Normalne
030 Inw.dł. Inwestycje długoterminowe ACT Nie Normalne
030-031 N.s.i.d Nieruchomości stanow. inwest. długotermi ACT Nie Normalne
030-032 Wnip.i.d Wartości niem. i prawn. stanow. inw. dłu ACT Nie Normalne
030-033 Udz. i akc Udziały i akcje w jedn. powiązanych ACT Nie Normalne
030-034 I.d.p.w.jp Inne długot. pap. wart. j. pow. ACT Nie Normalne
030-035 I.d.a.fjp Inne długot. aktywa fin. w jed. powi. ACT Nie Normalne
030-036 U.a.poz.j Udziały i akcje w pozostał. jednostkach ACT Nie Normalne
030-037 In.d.p.pj Inne dł. pap. wart. w pozost. jednostk. ACT Nie Normalne
030-038 I.d.a.p.j Inne dł. aktywa fin. w pozost. jedn. ACT Nie Normalne
030-039 In.inw.dł. Inne inwestycje długoterminowe ACT Nie Normalne
040 Odp.akt.wd Odpisy aktualizujące wart. inw. długoter ACT Nie Normalne
040-041 wnsid Odp akt nier. stanow. inwest. długotermi ACT Nie Normalne
040-042 wnip.id Odp akt w.n.i p. stanow. inw. długotermi ACT Nie Normalne
040-043 uiasid Odp akt udział i akcje w jedn. powiązany ACT Nie Normalne
040-044 inpwjp Odp akt inn dł. pap wart w jedn powiązan ACT Nie Normalne
040-045 idafjp Odp akt inn dł. akt. finan w jedn powiąz ACT Nie Normalne
040-046 uawpj Odp akt udziałów i akcji w pozost jadnos ACT Nie Normalne
040-047 idpwpj Odp akt inn dług. pap wart w pozost jedn ACT Nie Normalne
040-048 idafpj Odp akt inn dł. akt. finan w pozost jedn ACT Nie Normalne
040-049 indlinw Odp akt inn inwest długoterminowych ACT Nie Normalne
070 Um.śr.trw. Umorzenie środków trwałych ACT Nie Normalne
070-009 umstpoz Umorzenia środków trwałych pozycjami ACT Nie Normalne
070-010 zesp.komp zespoły komputerowe ACT Nie Normalne
070-012 bud.lok. Budynki, lokale ACT Nie Normalne
070-013 masz. Urządzenia techn. i maszyny ACT Nie Normalne
070-014 odp.um.s.t Środki transportu ACT Nie Normalne
070-015 odp.um.inn Inne środki trwałe ACT Nie Normalne
070-016 oupwug Umorzenie prawa użytk. wieczystego grunt ACT Nie Normalne
075 Um.wnip Umorzenie wartości niemat. i prawnych ACT Nie Normalne
075-010 oprogramow Licencje na oprogramowanie ACT Nie Normalne
075-022 ukzpr Umorzenie kosztów zakoń. prac rozwojow. ACT Nie Normalne
075-023 Uwf Umorzenie wartości firmy ACT Nie Normalne
075-024 Uwnip Umorzenie innych wart. niemat. i prawn. ACT Nie Normalne
080 sr.w.bud Środki trwałe w budowie ACT Nie Normalne
080-010 bud.bud Budynki i lokale w budowie ACT Nie Normalne
080-011 masz.mont. Maszyny i urządzenia wymagające montżu ACT Nie Normalne
080-012 inn.śr.t.b Inne środki trwałe w budowie ACT Nie Normalne
086 oztuwswb Odpisy z tyt. utr. wart. s.t.w budowie ACT Nie Normalne
086-010 o.blwb Odpisy budynków i lokali w budowie ACT Nie Normalne
086-011 omiu Odpisy maszyn i urządzeń wymag. montażu ACT Nie Normalne
086-012 o inn śr. Odpisy innych środków trwał. w budowie ACT Nie Normalne
090 kpst Konta pozabilansowe środków trwałych PZBIL Nie Normalne
090-091 stwlik Środki trwałe w likwidacji PZBIL Nie Normalne
090-092 sto Środki trwałe obce PZBIL Nie Normalne
090-093 g.w.u.w Grunty w użytkowaniu wieczystym PZBIL Nie Normalne
090-094 st.odwl Środki trwałe oddane w leasing PZBIL Nie Normalne
 
101 Kasy Kasy ACT Nie Normalne
101-10 pln Kasa krajowych środków pieniężnych (PLN) ACT Tak Normalne
101-11 EUR Kasa zagraniczna (EUR) ACT Tak Normalne
131 Banki Środki pieniężne w bankach ACT Nie Normalne
131-10 bank.PLN Bieżący rachunek bankowy (PLN) ACT Tak Normalne
131-11 rach.b.eur Rachunek bankowy śr. walutowych (EUR) ACT Tak Normalne
131-12 kr.kr.bank Krótkoterminowe kredyty bankowe ACT Nie Normalne
131-12-01 kkbp Krótkoterm. kredyty bankowe, jedn powiąz ACT Tak Normalne
131-12-02 kkbpj Krótkoterm. kredyty bankowe, pozost jedn ACT Tak Normalne
131-13 dł.kr.bank Długoterminowe kredyty bankowe ACT Nie Normalne
131-13-01 dłkbwjpow Długoterm. kredyty bankowe,jedn.powiązan ACT Tak Normalne
131-13-02 dłkbjniep Długoterm. kredyty bankowe,pozostał.jedn ACT Tak Normalne
140 Kafjpo Krótkoterminowe akt finans w jedn powiąz ACT Nie Normalne
140-010 uajp Udziały i akcje w jednostk. powiązanych ACT Tak Normalne
140-011 ipwjp Inne papiery wart. w jedn. powiązanych ACT Tak Normalne
140-012 ikafjp Inne krótkot. aktywa finansowe w j. powi ACT Tak Normalne
144 Oawkaf Odpisy dla krótkot. akt finan w jed powi ACT Nie Normalne
144-010 od.szcz Odpisy na krótk akt.fin w j.pow udz,akc ACT Tak Normalne
144-011 OIppPow Odpisy na krót ak.fin w j.pow in pap war ACT Tak Normalne
144-012 Oaaf Odpisy na krót ak.fin w j.pow in akt fin ACT Tak Normalne
145 kafwpj Krótkoterminowe aktywa finans. w poz jed ACT Nie Normalne
145-146 uiapj Udziały i akcje w pozost. jednostkach ACT Tak Normalne
145-147 ipwwpj Inne papiery wart. w pozost. jednostkach ACT Tak Normalne
145-148 ikafjp Inne krótk. akt. finans. w pozost. jedno ACT Tak Normalne
149 oakafpj Odpisy krótk. akt. finans. w pozost jedn ACT Nie Normalne
149-010 oakafpj Odpisy krótk akt. fin w poz. j udz i akc ACT Tak Normalne
149-011 OaIpw Odpisy krót akt.fin w poz. j in pap wart ACT Tak Normalne
149-012 Oaiaf Odpisy krót akt.fin w poz. j in akt fina ACT Tak Normalne
150 awiuz Akcje własne i udziały do zbycia ACT Tak Normalne
155 Iap Inne aktywa pieniężne ACT Nie Normalne
155-156 wczinn Weksle, czeki obce i inne środki pienięż ACT Tak Normalne
155-159 spwdr. Środki pieniężne w drodze ACT Tak Normalne
160 Ininwkrot. Inne inwestycje krótkoterminowe ACT Tak Normalne
165 Oaiikr Odpisy aktualiz. do innych inwest. krótk ACT Tak Normalne
 
201 Nal.odb.k. Należności odbiorcy krajowi ACT Nie Normalne
201-01 nOK12 Należności odbiorcy krajowi do 12 miesię ACT Nie Dla Kontrahenta
201-02 nok24 Należności odbiorcy krajowi pow. 12 mies ACT Nie Dla Kontrahenta
202 Zob.dost.k Zobowiązania dostawcy krajowi PAS Nie Normalne
202-01 zdkd12 Zobowiąz. dostawcy krajowi do 12 miesięc PAS Nie Dla Kontrahenta
202-02 zdk24 Zobowiąz. dostawcy krajowi powyż 12 mies PAS Nie Dla Kontrahenta
203 Nal.odb.za Należności odbiorcy zagraniczni ACT Nie Normalne
203-01 noz12 Należności odbiorcy zagraniczni do 12 m ACT Nie Dla Kontrahenta
203-02 noz24 Należności odbiorcy zagraniczni pow 12 m ACT Nie Dla Kontrahenta
204 Zob.dost.z Zobowiązania dostawcy zagraniczni PAS Nie Normalne
204-01 zdzpow Zobowiąz. dostawcy zagran. do 12 miesięc PAS Nie Dla Kontrahenta
204-02 zdzpo24 Zobowiąz. dostawcy zagran. powyż 12 mies PAS Nie Dla Kontrahenta
205 Zoood Zaliczki otrzymane od odbiorców ACT Nie Dla Kontrahenta
206 Zwypdso Zaliczki wypłacone dostawcom PAS Nie Normalne
206-01 Zwdni Zaliczki wypł.dostawc.niep,w.n.i p. PAS Nie Dla Kontrahenta
206-02 Zwdnip Zaliczki wypł.dostaw.niep,śr.trw. w budo PAS Nie Dla Kontrahenta
206-03 Zwdnip Zaliczki wypł.dostaw.niep,zal na dostawy PAS Nie Dla Kontrahenta
207 Zob we nie Zobow. wekslowe wobec jedn nie powiązany PAS Nie Dla Kontrahenta
210 rzopo Rozrachunki z odbiorcami powiązanymi ACT Nie Normalne
210-211 rzokp Odbiorcy krajowi powiązani ACT Nie Normalne
210-211-01 Nkpow12 Odbiorcy krajowi powiązani do 12 miesięc ACT Nie Dla Kontrahenta
210-211-02 Nkpo24 Odbiorcy krajowi powiązani ponad 12 mies ACT Nie Dla Kontrahenta
210-212 rzozpo Odbiorcy zagraniczni powiązani ACT Nie Normalne
210-212-01 Ozpow12 Odbiorcy zagraniczni powiązani do 12 mie ACT Nie Dla Kontrahenta
210-212-02 OzPo24 Odbiorcy zagraniczni powiązani pow 12 m ACT Nie Dla Kontrahenta
210-213 zoodp Zaliczki od odbiorców powiązanych ACT Nie Normalne
210-213-01 zaKr Zaliczki od odb powiąz, krótkotterminowe ACT Nie Dla Kontrahenta
210-213-02 zoddł Zaliczki od odb powiąz, długoterminowe ACT Nie Dla Kontrahenta
214 rzd Rozrachunki z dostawcami powiązanymi ACT Nie Normalne
214-215 dkp Dostawcy krajowi powiązani ACT Nie Normalne
214-215-01 dkp12 Dostawcy krajowi powiązani do 12 miesięc ACT Nie Dla Kontrahenta
214-215-02 dkp24 Dostawcy krajowi powiązani powyż 12 mies ACT Nie Dla Kontrahenta
214-216 dzp Dostawcy zagraniczni powiązani ACT Nie Normalne
214-216-01 dzapo12 Dostawcy zagraniczni powiązani do 12 mie ACT Nie Dla Kontrahenta
214-216-02 dzpo24 Dostawcy zagraniczni powiąz powyż 12 mie ACT Nie Dla Kontrahenta
214-217 wdp Zaliczki wypłacone dostawcom powiązanym ACT Nie Normalne
214-217-01 Zwdpow1 Zaliczk.wypł.dostaw.powiązanym, w.n.i p. ACT Nie Dla Kontrahenta
214-217-02 Zwdpow2 Zaliczk.wypł.dostaw.powiąz, śr trw w bud ACT Nie Dla Kontrahenta
214-217-03 Zwdpow3 Zaliczk.wypł.dostaw.powiąz,zal na dostaw ACT Nie Dla Kontrahenta
217 Zwwjpo Zobow. wekslowe wobec jedn powiązanych PAS Nie Normalne
217-01 zbjpK Zobow. weksl. wobec jedn powiąz.,krótkot PAS Nie Dla Kontrahenta
217-02 zwjpdl Zobow. weksl. wobec jedn powiąz.,długote PAS Nie Dla Kontrahenta
220 R.publ.pra Rozrachunki publicznoprawne PAS Nie Normalne
220-10 zus ZUS PAS Nie Normalne
220-10-51 51 składki emeryt,rent.chor.wyp. PAS Tak Normalne
220-10-52 52 składki zdrowotne PAS Tak Normalne
220-10-53 53 składki FP i GFŚP PAS Tak Normalne
220-10-81 zus.r.k.01 rozliczenie zajęcia kom. PAS Tak Normalne
221 R.V.nalicz Rozliczenia z US z tytułu VAT ROZL Tak Normalne
222 R.V.należn VAT należny rozliczenie (sprzedaż) ROZL Tak Normalne
223 v.nalicz VAT naliczony (zakupy) ROZL Tak Normalne
224 Rpvnnwon Rozliczenie podatku VAT nalicz. i należn. w okresach następn RW Tak Normalne
225 Rztpdoop Rozrach. z tytułu podatku dochodow. od osób prawnych CIT RW Tak Normalne
226 PDOF Podatek dochodowych od osób fizycznych PIT ROZL Nie Normalne
226-1 pd.um.pr Podatek dochodowy PIT/4 ROZL Tak Normalne
227 r.zus Rozrachunki z tytułu ZUS ROZL Nie Normalne
227-1 51.em.rent Zbiorcze składki ZUS/51, ZUS/52 i ZUS/53 ROZL Tak Normalne
228 Rzucel Rozrachunki z urzędami celnymi RW Tak Normalne
229 Prpp Pozostałe rozrachunki publicznoprawne ACT Tak Normalne
230 rozr.prac Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagr ROZL Nie Normalne
230-1 r.p.u.pr Rozrachunki z pracown. Umowa o pracę ROZL Nie Dla Reprezentanta
230-2 r.z.p.u.d Rozrachunki z pracown. umowy o dzieło ROZL Nie Dla Reprezentanta
230-3 r.p.u.z Rozrachunki z pracow. Umowa zlecenie ROZL Nie Dla Reprezentanta
234 P.roz.prac Pozostałe rozrachunki z pracownikami PAS Nie Normalne
234-01 przpkr Pozostałe rozrach z pracownik krótkoterm PAS Nie Dla Reprezentanta
234-02 przpdł Pozostałe rozrach z pracownik długotermi PAS Nie Dla Reprezentanta
244 NDnds Należności dochodzone na drodze sądowej ACT Nie Dla Kontrahenta
245 Rwew Rozrachunki wewnątrzzakładowe PAS Nie Dla Reprezentanta
246 RztobNat Rozrach. z tytuł.zakupu niefin akty trwa PAS Nie Normalne
246-01 Rztzanat1 Rozr.zakup.niefin.aktyw.trw,j. powiązane PAS Nie Normalne
246-01-01 Znatpo12 Rozr.zakup.niefin.aktyw.trw,j.pow.do12m PAS Nie Dla Kontrahenta
246-01-02 Znatpow24 Rozr.zakup.niefin.akty.trw,j.powi.pow12m PAS Nie Dla Kontrahenta
246-02 Znatpo2 Rozr.zakup.niefin.aktyw.trw, pozost jedn PAS Nie Normalne
246-02-01 ZNakpoz12 Rozr.zakup.niefin.aktyw.trw,poz.j.,do12m PAS Nie Dla Kontrahenta
246-02-02 ZNatpoz24 Rozr.zakup.niefin.aktyw.trw,poz.j,pon12m PAS Nie Dla Kontrahenta
247 RSNat Rozrachunki z tyt sprzed niefin akt trwa ACT Nie Normalne
247-01 SNATPow Rozrach.sprzed.niefin.akt.trwa,j. powiąz ACT Nie Normalne
247-01-01 Snat12 Rozr.sprzed.niefin.akt.trwa,j.pow,do12m ACT Nie Dla Kontrahenta
247-01-02 Snat24 Rozr.sprzed.niefin.akt.trwa,j.pow,pow12m ACT Nie Dla Kontrahenta
247-02 SNatpoz Rozrach.sprzed.niefin.akt.trwa,poz jedno ACT Nie Normalne
247-02-01 Snatpoz12 Rozr.sprzed.niefin.akt.trwa,pozo.j,do12m ACT Nie Dla Kontrahenta
247-02-02 Snatpoz24 Rozr.sprzed.niefin.akt.trwa,poz.j,pow12m ACT Nie Dla Kontrahenta
248 inR Inne rozrachunki ROZL Nie Normalne
248-01 Inp Inne rozrachunki z jedn powiązanymi ROZL Nie Normalne
248-01-01 inpowk Inne rozrach. z jedn powiązan.,krótkoter ROZL Nie Dla Kontrahenta
248-01-02 inrpowd Inne rozrach. z jedn powiązan.,długoterm ROZL Nie Dla Kontrahenta
248-02 irpoz Inne rozrachunki z pozostałymi jednostk ROZL Nie Normalne
248-02-01 inrpozk Inne rozrach. z pozost. jednostk,krótkot ROZL Nie Dla Kontrahenta
248-02-02 prpozd Inne rozrach. z pozost. jednostk,długote ROZL Nie Dla Kontrahenta
250 Rddf Rozrachunki dotyczące działalności finan PAS Nie Normalne
250-01 Rk Rozrachunki kapitałowe PAS Nie Normalne
250-01-01 Nwnkz Należne wpłaty na kapitał zakładowy PAS Nie Normalne
250-01-01-01 nwkzp Należne wpłaty na kapitał zakł.,powiązan PAS Nie Normalne
250-01-01-01-01 nwnkzk Należn wpł. na kap. zakł.,powiąz,krótkot PAS Nie Dla Kontrahenta
250-01-01-01-02 nwkpdł Należn wpł. na kap. zakł.,powiąz,długote PAS Nie Dla Kontrahenta
250-01-01-02 nwnkzni Należne wpłaty na kapitał zakł.,niepowią PAS Nie Normalne
250-01-01-02-01 nwkznk Należn wpł. na kap. zakł.,niepow,krótkot PAS Nie Dla Kontrahenta
250-01-01-02-02 nwkzndł Należn wpł. na kap. zakł.,niepow,długote PAS Nie Dla Kontrahenta
250-01-02 Prk Pozostałe rozrachunki kapitałowe PAS Nie Normalne
250-01-02-01 prkp Pozost rozrach kapitał, powiązani PAS Nie Normalne
250-01-02-01-01 prk1 Pozost rozrach kapitał, powiązani,krótko PAS Nie Dla Kontrahenta
250-01-02-01-02 prk2 Pozost rozrach kapitał, powiązani,długot PAS Nie Dla Kontrahenta
250-01-02-02 prkniep Pozost rozrach kapitał, niepowiązani PAS Nie Normalne
250-01-02-02-01 prk3 Pozost rozrach kapitał, niepowiąz,krótko PAS Nie Dla Kontrahenta
250-01-02-02-02 prk4 Pozost rozrach kapitał, niepowiąz,długot PAS Nie Dla Kontrahenta
250-02 Pujpow Pożyczki dla jedn. powiązanych PAS Nie Normalne
250-02-01 Pdjpowkr Pożyczki dla jedn. powiązanych krótkoter PAS Nie Dla Kontrahenta
250-02-02 Pujpowdł Pożyczki dla jedn. powiązanych długoterm PAS Nie Dla Kontrahenta
250-03 Pojp Pożyczki otrzymane od jedn. powiązanych PAS Nie Normalne
250-03-01 pojpk Pożyczki otrzym od jedn. powiąz, krótkot PAS Tak Normalne
250-03-02 poojpdł Pożyczki otrzym od jedn. powiąz,długoter PAS Tak Normalne
250-04 Pdjpoz Pożyczki dla jednostek pozostałych PAS Nie Normalne
250-04-01 Pdjopozkr Pożyczki dla jednostek pozostał. krótkot PAS Nie Dla Kontrahenta
250-04-02 Pdjpozdł Pożyczki dla jednostek pozostał. długote PAS Nie Dla Kontrahenta
250-05 Poojp Pożyczki otrzym. od jednost. pozostałych PAS Nie Normalne
250-05-01 pojpoz Pożyczki otrzym.od jedn.pozost,krótkoter PAS Nie Dla Kontrahenta
250-05-02 pojpoz Pożyczki otrzym.od jedn.pozost,długoterm PAS Nie Dla Kontrahenta
250-06 Rztlf Rozrachunki z tytułu leasingu finansoweg PAS Nie Normalne
250-06-01 rlf1 Rozrach z tytułu leasi.finans, j powiąza PAS Nie Normalne
250-06-01-01 rl3 Rozrach leasi.finans, j powiązan,krótkot PAS Nie Dla Kontrahenta
250-06-01-02 lf44 Rozrach leasi.finans, j powiązan,długote PAS Nie Dla Kontrahenta
250-06-02 lf2 Rozrach z tytułu leasi.finans, j niepowi PAS Nie Normalne
250-06-02-01 lf5 Rozrach leasin.finans, j niepowi,krótkot PAS Nie Dla Kontrahenta
250-06-02-02 rf6 Rozrach leasin.finans, j niepowi,długote PAS Nie Dla Kontrahenta
250-07 Rztwzz Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku PAS Nie Normalne
250-07-01 rztwdpo Rozrach z tytułu wypłat z zysku, j. powi PAS Nie Dla Kontrahenta
250-07-02 rztwdpoz Rozrach z tytułu wypłat zysku, poz jedno PAS Nie Dla Kontrahenta
250-08 Robce Rozrachunki dotycz. udział, obc pap wart PAS Nie Normalne
250-08-01 obq1 Rozrach udział, obc pap wart, j powiązan PAS Nie Normalne
250-08-01-01 opw3 Rozrach udział, obc pap wart, j pow,krót PAS Nie Dla Kontrahenta
250-08-01-02 opw4 Rozrach udział, obc pap wart, j pow,dług PAS Nie Dla Kontrahenta
250-08-02 opw2 Rozrach udział, obc pap wart, j niepowią PAS Nie Normalne
250-08-02-01 ope5 Rozr udzia,obc pap wart, j niepow,krótko PAS Nie Dla Kontrahenta
250-08-02-02 ope6 Rozr udzia,obc pap wart, j niepow,długot PAS Nie Dla Kontrahenta
250-09 rztedpw Rozrach z tyt emisji dłużn pap wart PAS Nie Normalne
250-09-01 emp1 Rozrach emisja dłużn pap wart,j powiązan PAS Nie Normalne
250-09-01-01 epw3 Rozr emisja dłużn pap wart,j powi,krótko PAS Nie Dla Kontrahenta
250-09-01-02 epw4 Rozr emisja dłużn pap wart,j powi,długot PAS Nie Dla Kontrahenta
250-09-02 epw1 Rozrach emisja dłużn pap wart,j niepowią PAS Nie Normalne
250-09-02-01 epd5 Rozr emisja dłużn pap wart,j niepow,krót PAS Nie Dla Kontrahenta
250-09-02-02 epw7 Rozr emisja pap wart,j niepow,długotermi PAS Nie Dla Kontrahenta
280 OaR Odpisy aktualizujące rozrachunki ACT Nie Normalne
280-01 OaNP Odpisy aktualizujące należności długoter ACT Nie Normalne
280-01-01 RandPo Odpisy aktualiz. należn. długoter, j.pow ACT Tak Normalne
280-01-02 OandPzo Odpisy aktualiz. należn. długot, poz jed ACT Tak Normalne
280-02 OaNN Odpisy aktualiz. inwestycje długotermino ACT Nie Normalne
280-02-01 OaIdPow Odpisy aktual. inwest. długoter,j. powią ACT Tak Normalne
280-02-02 Oaidpoz Odpisy aktual. inwest. długoter,poz jedn ACT Tak Normalne
280-03 OaRDDs Odpisy aktualiz.należn. krótkoterminowe ACT Nie Normalne
280-03-01 Oankpow Odpisy aktualiz.należn. krótkoter,j. pow ACT Nie Normalne
280-03-01-01 Oa1 Odp aktual.należn.krótkoter,j.pow,do12m ACT Tak Normalne
280-03-01-02 Oa2 Odp aktual.należn.krótk,j.pow,pow12m ACT Tak Normalne
280-03-01-03 Oa3 Odp aktual.należn.krótkoter,j.pow,inne ACT Tak Normalne
280-03-02 OankPoz Odpisy aktualiz.należn. krótkot,poz jedn ACT Nie Normalne
280-03-02-01 Oa5 Odp. aktual.należn. krótk,poz jedn,do12m ACT Tak Normalne
280-03-02-02 Oa6 Odp. aktual.należn.krótk,poz jedn,pow12m ACT Tak Normalne
280-03-02-03 Oa7 Odp. aktual.należn. krótk,poz jedn, inne ACT Tak Normalne
280-03-02-04 Oa8 Odp.aktual.należn.krótk,poz jedn, sądowe ACT Tak Normalne
280-04 OaIkr Odpisy aktualiz.inwestycj. krótkotermin. ACT Nie Normalne
280-04-01 Oaikjpo Odpisy aktualiz.inwest.krótkot. j.powiąz ACT Tak Normalne
280-04-02 Oaikpozj Odpisy aktualiz.inwest.krótkot. poz jedn ACT Tak Normalne
 
300 rozl.zakup Rozliczenie zakupów ROZL Nie Normalne
300-01 r.z.mat Rozliczenie zakupu materiałów ROZL Nie Normalne
300-01-01 rzmpow Rozliczenie zakupu materiałów j powiązan ROZL Nie Normalne
300-01-01-01 rzmpk Rozlicz. zakupu materiał. j powiąz,do12m ROZL Tak Normalne
300-01-01-02 rzmjpdł Rozlicz. zakupu materiał.j powiąz,pow12m ROZL Tak Normalne
300-01-02 rzmjn Rozliczenie zakupu materiałów j niepowią ROZL Nie Normalne
300-01-02-01 rzmp24 Rozlicz.zakupu materi. j niepow,do 12mie ROZL Tak Normalne
300-01-02-02 rzmp24 Rozlicz.zakupu materi. j niepow,pow12mie ROZL Tak Normalne
300-02 r.za.usł. Rozliczenie zakupu usług i robót ROZL Nie Normalne
300-02-01 rzudjpow Rozlicz. zakupu usług i robót,j. powiąza ROZL Nie Normalne
300-02-01-01 rzmr12 Rozlicz. zak.usług i robót,j. powi do12m ROZL Tak Normalne
300-02-01-02 rzus24 Rozlicz. zak.usł. i robót,j. powi pow12m ROZL Tak Normalne
300-02-02 rzmrjnp Rozlicz. zakupu usług i robót, j. niepow ROZL Nie Normalne
300-02-02-01 rzun12 Rozl. zak. usł. i robót,j.niepow do12mie ROZL Tak Normalne
300-02-02-02 rzuni24 Rozl. zak. usł. i robót,j.niepow pow12mi ROZL Tak Normalne
300-03 r.z.tow Rozliczenie zakupu towarów ROZL Nie Normalne
300-03-01 rztjp Rozliczenie zakupu towarów j. powiązane ROZL Nie Normalne
300-03-01-01 rztjp12 Rozlicz. zak. towar. j. powiąz, do 12 mi ROZL Tak Normalne
300-03-01-02 rztjp24 Rozlicz. zak. towar. j. powiąz, pow 12 m ROZL Tak Normalne
300-03-02 rztjn Rozliczenie zakupu towarów j. niepowiąza ROZL Nie Normalne
300-03-02-01 rztn12 Rozlicz. zak. towar. j. niepow. do 12 mi ROZL Tak Normalne
300-03-02-02 rztnp24 Rozlicz. zak. towar. j. niepow. pow 12 m ROZL Tak Normalne
300-04 Rznat Rozliczenie zakupu niefinans aktyw trwał ROZL Nie Normalne
300-04-01 rznatjpo Rozlicz.zakup.niefin.aktyw.trwał,j. powi ROZL Nie Normalne
300-04-01-01 Rznatpow12 Rozl.zak.niefin.aktyw.trwał,j.powi,do12m ROZL Tak Normalne
300-04-01-02 Rznatpo24 Rozl.zak.niefin.aktyw.trwa,j.powi,pow12m ROZL Tak Normalne
300-04-02 Rznatpoz Rozlicz.zakup.nief.aktyw.trw,poz jednost ROZL Nie Normalne
300-04-02-01 Rznatpoz12 Rozl.zakup.nief.aktyw.trw,poz jedn,do12m ROZL Tak Normalne
300-04-02-02 Rznatpoz24 Rozl.zak.nief.aktyw.trw,poz jedn,pow12mi ROZL Tak Normalne
310 mat. Materiały ACT Nie Normalne
310-01 mat.skł Materiały na składzie ACT Tak Normalne
310-02 mat.w.prod Materiały w prodykcji ACT Tak Normalne
330 tow Towary ACT Nie Normalne
330-01 tow.na skł Towary handlowe w magazynie ACT Tak Normalne
330-02 t.w.p.sprz Towary w punktach sprzedaży detalicznej ACT Tak Normalne
330-03 t.sprz.hur Towary w hurcie ACT Tak Normalne
330-04 t.zak.gast Towary w zakładach gastronomicznych ACT Tak Normalne
330-05 t.skł.p.j Towary składowane poza jednostką ACT Tak Normalne
330-06 t.w.prz.h. Towary w przerobie handlowym ACT Tak Normalne
330-07 t.w.m.p. Towary handlowe w magazynie (pozycjami) ACT Nie Normalne
340 OoceMiT Odchylenia od cen ewid. materiał. i towa ACT Nie Normalne
340-01 Oocem Odchylenia od cen ewid. materiałów ACT Tak Normalne
340-02 Oocesd Odchylenia od cen ewid. tow. w sprz deta ACT Tak Normalne
340-03 OoceVa Odchyl. od cen ewid. tow. detal. Vat ACT Tak Normalne
340-04 Oocetwh Odch. od cen ewid. tow. w hurcie ACT Tak Normalne
340-05 Ooctzg Odch. od cen ewid. tow. w zakł gastronom ACT Tak Normalne
 
401 K.materiał Zużycie materiałów i energii RW Nie Normalne
401-01 Zmiestanow Zużycie materiałów i energii, stanowiące koszt UP RW Nie Normalne
401-01-01 mb Jeden worek czyli koszty wszystkie, bez podziału an grupy RW Tak Normalne
401-01-02 scz Środki czystości RW Tak Normalne
401-02 ZmieNKUP Zużycie materiałów i energii NKUP RW Tak Normalne
402 K.usług Koszty usług obcych RW Nie Normalne
402-01 Kuo Koszty usług obcych, stanowiące koszt UP RW Nie Normalne
402-01-01 Kb Koszty PKO RW Tak Normalne
402-01-02 tel Telekomunikacja RW Tak Normalne
402-01-03 Wynb Wynajem biura RW Tak Normalne
402-01-04 rekl Reklama, marketing RW Tak Normalne
402-01-05 poczta Usługi pocztowe RW Nie Normalne
402-01-06 Puo Pozostałe usługi obce RW Tak Normalne
402-01-07 Koszt z t Koszt zakupu tow. np. koszt przesyłki RW Tak Normalne
402-02 Kuonku Koszty usług obcych NKUP RW Tak Normalne
403 Podiopł Podatki i opłaty RW Nie Normalne
403-01 pioskup Podatki i opłaty, stanowiące koszt UP RW Nie Normalne
403-01-01 Pop Podatki i opłaty szczegółowe RW Tak Normalne
403-01-02 Podakc Podatek akcyzowy RW Tak Normalne
403-02 Pionkup Podatki i opłaty NKUP RW Tak Normalne
404 Wynagrodz Wynagrodzenia RW Nie Normalne
404-01 kw Koszty wynagrodzeń, stanowiące koszt UP RW Nie Normalne
404-01-01 kwlp Umowa o pracę, lista płac RW Tak Normalne
404-01-02 kudz Umowa o dzieło RW Tak Normalne
404-01-03 kuz Umowa zlecenie RW Tak Normalne
404-02 Kwnkup Koszty wynagrodzeń NKUP RW Tak Normalne
405 Wyn.ZUS Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia RW Nie Normalne
405-01 usinskup Ubezp. społeczne i inne świadcz., stanowiące koszt UP RW Nie Normalne
405-01-01 usins1 Koszty składek ZUS, FP, GFŚP RW Tak Normalne
405-01-02 isnzp Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników RW Tak Normalne
405-02 usinsnkp Ubezp. społeczne i inne świadcz. NKUP RW Tak Normalne
408 Amortyzacj Amortyzacja RW Nie Normalne
408-01 Amkup Amortyzacja, stanowiąca koszt UP RW Nie Normalne
408-01-01 apoz Amortyzacja pozycjami RW Nie Normalne
408-01-02 aml Amortyzacja łącznie (nie pozycjami) RW Tak Normalne
408-02 Amnkup amortyzacja NKUP RW Tak Normalne
409 K.pozost Koszty pozostałe RW Nie Normalne
409-01 Pkup Pozostałe koszty, stanowiące koszt UP RW Tak Normalne
409-02 Pknkup Pozostałe koszty NKUP RW Tak Normalne
490 R.k.rodz Rozliczenie kosztów rodzajowych ROZL Tak Normalne
 
500 K.rodz. Koszty rodzajowe działalności RW Nie Normalne
500-501 K.dz.pod. Koszty działalności podstawowej, produkcyjnej RW Tak Normalne
500-502 Kdus Koszty działalności podstawowej, usługowej RW Tak Normalne
500-503 Kdhandl Koszty działalności podstawowej, handlowej RW Tak Normalne
500-504 Kdzbud Koszty działalności podstawowej, budowlanej RW Tak Normalne
500-506 K.dz.pod. Koszty wydziałowe działalności podstawow, produkcyjnej RW Tak Normalne
500-507 Kwpdus Koszty wydziałowe działalności podstawow, usługowej RW Tak Normalne
500-508 Kobud Koszty ogólne budowy RW Tak Normalne
500-509 K.dz.pod. Koszty sprzedaży RW Tak Normalne
500-531 K.dz.pod. Koszty działalności pomocniczej RW Tak Normalne
500-551 K.dz.pod. Koszty ogólne zarządu RW Tak Normalne
500-580 K.dz.pod. Rozliczenie kosztów działalności RW Tak Normalne
 
600 PgiP Produkty gotowe i półfabrykaty RW Nie Normalne
600-01 PG Wyroby gotowe RW Tak Normalne
600-02 PF Półfabrykaty RW Tak Normalne
620 OoCEP Odchylenia od cen ewidencyjnych produkt. RW Nie Normalne
620-01 Oodewb Odchylenia od cen ewid. wyrobów gotowych RW Tak Normalne
620-02 OdceP Odchylenia od cen ewid. półfabrykatów RW Tak Normalne
630 PwT Produkcja w toku RW Tak Normalne
640 Rmo Rozliczenia międzyokresowe ROZL Nie Normalne
640-01 Rmcko Rozliczenia międzyo. czynne kosztów oper ROZL Nie Normalne
640-01-01 rmok Rozliczenia miedz. koszt. oper do 12 mie ROZL Tak Normalne
640-01-02 rmkp Rozlicz. międz. koszt oper ponad 12 mie ROZL Tak Normalne
640-02 Rmozkf Rozlicz. międzyokr. czynne koszt. finans ROZL Nie Normalne
640-02-01 rmkkf Rozliczenia miedz. koszt. fina do 12 mie ROZL Tak Normalne
640-02-02 rmokf Rozlicz. miedz.koszt. finan ponad 12 mie ROZL Tak Normalne
640-03 Rmo Rozlicz między. czynne odrocz. pod. doch ROZL Tak Normalne
640-06 Omobk Rozliczenia międzyokr. bierne kosztów ROZL Nie Normalne
640-06-01 rbkd Rozlicz. międzyokr. bierne kosztów długo ROZL Tak Normalne
640-06-02 rmbkk Rozlicz. międzyokr. bierne kosztów krótk ROZL Tak Normalne
670 InwŻ Inwentarz żywy ACT Tak Normalne
 
700 Sp.pro. Sprzedaż produktów i usług RW Nie Normalne
700-01 Spdp Sprzedaż wyrobów działalności podstawowej RW Tak Normalne
700-02 Sudp Sprzedaż usług działalności podstawowej RW Tak Normalne
700-03 Sudoim Sprzedaż usług działalności pomocniczej RW Tak Normalne
700-04 Pznud Przychody z nie zakończonych usług długotermin. RW Tak Normalne
701 K.prod.usł Koszt własny przedanych produktów i usług RW Nie Normalne
701-01 Kwswdp Koszt własny sprzed. wyrobów działaln. podstaw. RW Tak Normalne
701-02 Kwsudp Koszt własny sprzed. usług działaln. podstaw. RW Tak Normalne
701-03 Kwsudpom Koszt własny sprzed. usług działaln. pomocnicz. RW Tak Normalne
701-04 Kwnzud Koszt wytworz. nie zakończ. usług długoterm. RW Tak Normalne
702 S.tow Sprzedaż towarów RW Nie Normalne
702-01 Sdt Sprzedaż towarów (faktury, rachunki) RW Tak Normalne
702-02 Sdt Sprzedaż detaliczna towarów na paragonach RW Nie Normalne
702-03 Sht Sprzedaż hurtowa towarów RW Tak Normalne
702-04 Spitg Sprzedaż posiłków i towarów w gastronomii RW Tak Normalne
703 Wstwcn Wartość sprzed. towarów wg. cen nabycia RW Nie Normalne
703-01 Wstdwcn Wartość sprzed. towarów w detalu wg. cen nab. RW Tak Normalne
703-02 Wsthwcn Wartość sprzed. towarów w hurcie wg. cen nabycia RW Tak Normalne
703-03 Wspitgwcn Wartość sprzed.posiłk. i tow. gastron. wg. cen nabyc. RW Tak Normalne
703-04 WstdetPoz Wart. sprzed. towar. wg. cen nabycia, detal, pozycjami RW Nie Normalne
704 SMat Sprzedaż materiałów RW Nie Normalne
704-01 Smw Sprzedaż materiałów własnych RW Tak Normalne
705 Wsmwcn Wartość sprzedanych materiałów wg. cen nabycia RW Nie Normalne
705-01 Wsmwwcn Wartość sprzed. materiałów własn. wg. cen nabyc. RW Tak Normalne
755 P.fin Przychody finansowe RW Nie Normalne
755-01 Diuwz Dywidendy i udziały w zyskach RW Tak Normalne
755-02 Ouiz Odsetki uzyskane i zarachowane RW Tak Normalne
755-03 Pzzi Przychody ze zbycia inwestycji RW Tak Normalne
755-04 Oztwwi Odpisy z tytułu wzrostu wartości inwesty RW Tak Normalne
755-05 Ipf Inne przychody finansowe RW Tak Normalne
755-10 rk+ Przychody z tyt. różnic kursowych RW Tak Normalne
759 K.fin.poz Koszty finansowe RW Nie Normalne
759-01 Osi Wartość sprzedanych inwestycji RW Tak Normalne
759-02 Oztozap Koszty z tytułu odsetek zapłac., zaracho RW Tak Normalne
759-03 OztzmwI Odpisy z tytułu zmniejsz. wart. inwestyc RW Tak Normalne
759-04 Ikf Inne koszty finansowe RW Tak Normalne
759-09 Ozb Odsetki od zobowiązań budżetowych RW Tak Normalne
759-10 rk ujemne koszty z tyt. różnic kursowych RW Tak Normalne
759-99 Kfnkup Koszty finansowe NKUP RW Tak Normalne
760 Ppo Pozostałe przychody operacyjne RW Nie Normalne
760-01 Psnat Przychody ze sprzed niefin aktyw trwały RW Tak Normalne
760-02 Dsd Dotacje, subwencje i dopłaty RW Tak Normalne
760-03 Ippo Inne pozostałe przychody operacyjne RW Tak Normalne
765 Pko Pozostałe koszty operacyjne RW Nie Normalne
765-01 Wnsnat Wartość netto sprzed. niefinans. akt. tr RW Tak Normalne
765-02 Awaf Aktualizacja wartości aktywów niefinanso RW Tak Normalne
765-03 Ipko Inne pozostałe koszty operacyjne RW Tak Normalne
765-99 PkoNKUP Pozostałe koszty operacyjne NKUP RW Tak Normalne
770 Zn Zyski nadzwyczajne RW Tak Normalne
771 Sn Straty nadzwyczajne RW Tak Normalne
790 Owe Obroty wewnętrzne RW Tak Normalne
791 Kowe Koszt własny obrotów wewnętrznych RW Tak Normalne
799 Pwso Przychody wyłączone spod opodatkowania RW Tak Normalne
 
800 Kapitały Kapitały (fundusze) podstawowe PAS Nie Normalne
800-01 Kzak Kapitał zakładowy PAS Tak Normalne
800-02 Kzap Kapitał zapasowy PAS Tak Normalne
800-03 Kzaw Kapitał z aktualizacji wyceny PAS Tak Normalne
800-04 Pkr Pozostałe kapitały rezerwowe PAS Tak Normalne
800-05 Fw Fundusze wydzielone PAS Tak Normalne
821 Rwfzlp Rozliczenie wyn. finansow. za lata poprz PAS Tak Normalne
822 Ozznwc Odpisy z zysku netto z ciągu roku obroto PAS Tak Normalne
830 Rez Rezerwy PAS Nie Normalne
830-01 Rzopd Rezerwa na odroczony podatek dochodowy PAS Tak Normalne
830-02 Rnks Rezerwa na koszty restrukturyzacji PAS Nie Normalne
830-02-01 rkrdł Rezerwa na koszty restrukturyzacji długo PAS Tak Normalne
830-02-02 rnkrkr Rezerwa na koszty restrukturyzacji krótk PAS Tak Normalne
830-03 Rnse Rezerwa na świadcz. emerytalne i podobne PAS Nie Normalne
830-03-01 Red Rezerwy emerytalne długoterminowe PAS Tak Normalne
830-03-02 Rekr Rezerwy emerytalne krótkoterminowe PAS Tak Normalne
830-04 Pr Pozostałe rezerwy PAS Nie Normalne
830-04-01 Prdł Pozostałe rezerwy długoterminowe PAS Tak Normalne
830-04-02 Prkr. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe PAS Tak Normalne
840 Rmp Rozliczenia międzyokresowe przychodów PAS Nie Normalne
840-01 Uwf Ujemna wartość firmy PAS Tak Normalne
840-02 Onsod Otrzym.środk.od kontrah na przyszł świad PAS Tak Normalne
840-03 Onnat Otrzymane nieodpłatnie niefin. akt trwał PAS Nie Normalne
840-03-01 onnat Otrzym. nieodpł.niefin.akt trwał,długote PAS Tak Normalne
840-03-02 onnat Otrzym. nieodpł.niefin.akt trwał,krótkot PAS Tak Normalne
840-04 Ośr Otrzymane środki pieniężne na rozwój PAS Nie Normalne
840-04-01 ospnrd Otrzym.środki pieniężne na rozwój,długot PAS Tak Normalne
840-04-02 ospnrk Otrzym.środki pieniężne na rozwój,krótko PAS Tak Normalne
840-05 Prmp Pozostałe rozlicz. międzyokr. przychodów PAS Nie Normalne
840-05-01 prmpd Pozost.rozlicz.międzyokr.przych.,długote PAS Tak Normalne
840-05-02 prmpk Pozost.rozlicz.międzyokr.przych.,krótkot PAS Tak Normalne
850 Fsp. Fundusze specjalne PAS Nie Normalne
850-01 ZFŚP Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PAS Tak Normalne
850-02 Ifs Inne fundusze specjalne PAS Tak Normalne
860 Wynik roku Wynik finansowy roku obrotowego PAS Tak Normalne
870 Oowf Obowiązkowe ociążenie wyniku finansowego PAS Nie Normalne
870-01 Pd Podatek dochodowy PAS Tak Normalne
870-02 Ioowf Inne obow. obciąż. wyniku finansowego PAS Tak Normalne
 
XXX Tymczas Konto tymczasowe PZBIL Tak Normalne

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych