poniedziałek, 6 listopada 2023

Działalność (nie) odpłatna pożytku publicznego i gospodarcza

Działalność odpłatna pożytku publicznego staje się gospodarczą i wymagającą rejestracji, jeżeli pobierane przez organizację wynagrodzenia czy opłaty jest wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności lub jeżeli przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy działalności odpłatnej, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Art.  10.  [Rachunkowe wyodrębnienie działalności pożytku publicznego] stanowi w pkt. 3: zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 określają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym.

Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4:

  1. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
  2. odpłatnej działalności pożytku publicznego lub
  3. działalności gospodarczej

wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Źródło: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Śląski Klaster Księgowych